Sushi Menu

**Click on Menu to enlarge
Yuri Sushi 1
Yuri Sushi 1
Yuri Sushi 2
Yuri Sushi 2
yuri 2021
yuri 2021
**Prices subject to change